หน้าแรก arrow การประชุมสภาฯ ประจำปี
รายงานประชุมสภาฯ
articles.jpg

รายงานผลการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

หาคำ 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 23
แบบลงทะเบียนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 24
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3/2562 21
การกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 29
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 27
การกำหนดสมัยประชุม สภาสามัญ ประจำปี 2563 32
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2562 37

      นายก อบต.สลกบาตรCode